Alpint: Jr. VM 2018 Davos, Sveits, slalom 07.02.18

7. februar 2018
09:15 - Slalom, menn, 1. omg